STOWARZYSZENIE
POLSKO –BRAZYLIJSKIE „ H A V E A ”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne &1

STOWARZYSZENIE nosi nazwę STOWARZYSZENIE POLSKO – BRAZYLIJSKIE ”H A V E A” Zwane w dalszej części Statutu STOWARZYSZENIEM.

&2

Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto TARNOBRZEG w województwie podkarpackim.

&3
Terenem działalności STOWARZYSZENIA jest obszar RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność poza granicami RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&4
STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną i może przystępować do innych organizacji

Społecznych o podobnych celach działalności, oraz zrzeszać się z nimi.

&5 CZAS trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

&6
STOWARZYSZENIE ma prawo używania pieczęci z Napisem: Stowarzyszenie Polsko-Brazylijskie

„H A V E A”. Na podobnych zasadach może wprowadzić używanie emblematów ,gadżetów używać Logo w legitymacji, oraz innych podobnych oznaczeniach STOWARZYSZENIA.

&7
STOWARZYSZENIE ma prawo do zgłoszenia w ramach działalności statutowej, wniosków do

odpowiednich organów o prowadzenie działalności Pożytku Publicznego -OPP.

&8
STOWARZYSZENIE ma prawo do zatrudnienia pracowników według umów cywilno-prawnych,

w tym członków stowarzyszenia do prowadzenia spraw Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej.

&9
1.STOWARZYSZENIE ma prawo do zakładania związków stowarzyszeń (przez co najmniej trzy

stowarzyszenia) ,którego członkami mogą być inne osoby prawne.
2.STOWARZYSZENIE ma prawo do prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób, które poczuły się wykluczone z życia społecznego.
3.STOWARZYSZENIE ma prawo do prowadzenia działalności na rzecz Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych w obszarach zagrożonych działalnością człowieka.
Wspierać i brać czynny udział w inicjatywach organizowanych przez AGENDY międzynarodowe.

4.STOWARZYSZENIE ma możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, adresowane do członków organizacji ,do osób i członków spoza organizacji
po uzyskaniu statutu OPP zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o pożytku.

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania & 10

Celem STOWARZYSZENIA jest.
1.Prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków Polsko-Brazylijskich poprzez rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej z instytucjami społeczności lokalnej
gmin i miasta Sao –Paulo, oraz obszaru Federacji Republiki Brazylii,
2.Prowadzenie wzajemnie działalności popularyzatorskiej własnych regionów ,
Zapoznawanie społeczeństwa brazylijskiego z życiem i tradycjami regionu, nauką i historią, oraz osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi regionu PODKARPACIA,
Wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy między Narodami,
3.Zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i tradycjami regionu Sao-Paulo , jego historią, nauką oraz osiągnięciami gospodarczymi oraz kulturalnymi,
4.Prowadzenie działalności współ-organizacyjnej i pomocowej z instytucjami społecznościowymi narodu brazylijskiego w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, Ochrony Środowiska, oraz historycznie ciekawych miejsc i regionów Federacyjnej Republiki Brazylii.

&11 STOWARZYSZENIE powyższe cele realizuje przez:

1.Organizowanie,inicjowanie i popieranie przedsięwzięć różnych form kulturalno-oświatowych i pomocowych na rzecz krzewienia wiedzy naukowo -oświatowej i technicznej w stosunkach

Polska-Brazylia i Polonii Brazylijskiej w obszarze Federacji Republiki Brazylii,
2.wspólpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi o podobnym profilu, środkami masowego przekazu i instytucjami prowadzącymi profesjonalną działalność kulturalną, techniczną lub naukową,
3.wspólpracę z instytucjami prowadzącymi tradycyjną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polski ,oraz poza obszarem RP,
4.Utrzymanie kontaktów i współpracy z instytucjami i środowiskami lokalnymi w Federacji Republiki Brazylii, zainteresowanych taką współpracą, udzielania wzajemnej pomocy w zakresie realizacji swoich celów statutowych i gospodarczych.
5.Pozyskiwanie funduszy i środków z własnych składek członkowskich ,grantów, subwencji, darowizn, zbiórek publicznych ,własnej działalności zarobkowej oraz z funduszy Unii Europejskiej dla realizacji obranych celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie STOWARZYSZENIA &12

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 1.zwyczajnych
2.wspierających
3.honorowych

&13
Członkiem ZWYCZAJNYM Stowarzyszenia może być każda osoba, która:

1.ukonczyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych,
2.deklaruje chęć czynnej współpracy w działaniach dla realizacji celów STOWARZYSZENIA, 3.zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu STOWARZYSZENIA,
4.przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych, następuje na podstawie uchwały zarządu STOWARZYSZENIA.
5.Młodzież oraz małoletni w wieku 16 -18 lat mogą być przyjmowani do STOWARZYSZENIA, Korzystają z uprawnień członkowskich z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość Stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.Cudzoziemcy mający lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, mogą pozostać Członkami STOWARZYSZENIA

&14
Członkiem WSPIERAJĄCYM Stowarzyszenia może być każda osoba PRAWNA polska

lub zagraniczna.
1. która dla poparcia działalności STOWARZYSZENIA deklaruje składkę roczną lub inny sposób pomaga materialnie lub merytorycznie w realizacji jego celów.,
2.Członek wspierający działa poprzez swego przedstawiciela w STOWARZYSZENIA, Jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego ,oraz bez głosu stanowiącego. 3.przyjmowanie i skreślanie z członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu.

&15
1.Członkiem HONOROWYM Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona

dla wszechstronnych stosunków współpracy Stowarzyszenia POLSKA-BRAZYLIA.. 2.nadawanie godności członka HONOROWEGO ,następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA na podstawie wniosku Zarządu.

&16

Członkowie ZWYCZAJNI mają prawo:
1.uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
2.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3.poddawać ocenie działalności Stowarzyszenia ,oraz jego władz na zebraniach, 4.korzystać w pełni z praw członkostwa, korzystać z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia określonych przez Zarząd,
5. nosić odznaki, legitymację, gadżety, inne symbole promujące Stowarzyszenie w sposób godny członka Stowarzyszenia, bronić dobrego imienia Stowarzyszenia.

&17 Członkowie ZWYCZAJNI mają obowiązek:

1.brać czynny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, 2.przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 3.regularnie dokonywać opłat z tytułu członkostwa.

&18
Członkowie HONOROWI posiadają wszystkie prawa członków ZWYCZAJNYCH Stowarzyszenia.

&19

Członkostwo ustępuje wskutek:
1.śmierci członka,
2.dobrowolnego wystąpienia z członkostwa Stowarzyszenia, zgłoszonego do Zarządu
na piśmie,
3. skreślenia wskutek nieopłacania składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim dwukrotnym powiadomieniu o zaległości na piśmie lub e-mail.
4.wykluczenia z członkostwa decyzją Zarządu, za działalność niezgodną ze statutem,
lub na szkodę Stowarzyszenia,
5.skazania członka prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego ,na karę pozbawienia wolności lub praw publicznych,
6.odwołanie z wykluczenia praw członkostwa wskutek skreślenia ,przysługuje odwołanie Na piśmie do Zarządu w ciągu 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV Władze STOWARZYSZENIA

&20

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1.1 Walne Zebranie,
1.2 Zarząd,
1.3 Komisja Rewizyjna,
2.Kadencja władz Zarządu trwa 3 lata,
3.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym( lub jawnym), jeśli przyjęto taką uchwałą większością głosów członków stowarzyszenia, 4.Członkowie władz pełnią swoją funkcję społecznie, jednak za dobre osiągnięcia

w działalności Stowarzyszenia mogą być wynagradzani finansowo na podstawie przyjętej uchwały Walnego Zebrania, oraz nagradzani nagrodami okolicznościowymi,
5.Zasłużeni członkowie Stowarzyszenia podobnie mogą być gratyfikowani odpowiednią kwotą określoną przez Zarząd zgodnie z przyjętą uchwałą, lub nagrodą okolicznościową.

6.Walne Zebranie może podejmować uchwałę na zasadach ustalonych w & 21 dotyczącym wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

&21

Uchwały władz STOWARZYSZENIA podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw co do których Statut stanowi inaczej.

&22.
Władze Stowarzyszenia mają prawo kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących w

okresie trwania kadencji, lecz w liczbie nie większej niż 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru w każdym organie.

&23
1.Walne Zebranie jego członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebranie może być:
2.1.Sprawozdawczo – wyborcze zwoływane co 3 lata,
2.2.Zwyczajne, – sprawozdawcze zwoływane co rok przez Zarząd, 2.3.Nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy,,
2.4 Na żądanie zgłoszone przez Komisję Rewizyjną,
2.5.Na żądanie zgłoszone na piśmie przez 1⁄2 liczby członków Stowarzyszenia.

z określonym porządkiem obrad.
&24

Zarząd o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania powiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Obrad ,pisemnie lub e-mail.

&25
Dla prawomocności obrad i uchwał Walnego Zebrania ,wymagana jest w I terminie obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
Natomiast w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia, ponowne głosowanie następuje w czasie ogłoszonym przez prowadzącego Walnego Zebrania w danym dniu.

&26

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1.Człokowie STOWARZYSZENIA, zwyczajni, honorowi z głosem stanowiącym, 2.Członkowie wspierający z głosem doradczym.

&27 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.Uchwalenia głównych kierunków zadań działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia,
2.rozporządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA zgodnie ze Statutem,
2.1.podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowego wieczystego,

2.2.podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 2.3.podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytowej albo pożyczki, 2.4.podejmowanie decyzji o zaciągnięciu innych zobowiązań finansowych, Przekraczających wartość 30,000 zł,

2.5.podejmowaniu decyzji o przyjęciu ,uznaniu lub zwolnieniu zadłużenia, zawarcia umowy poręczenia lub innych podobnych umów,
3.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej , 5.udzielanie absolutorium Zarządowi na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, oraz Walnego Zebrania

6.Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działalności Stowarzyszenia. 8.uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
9.zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego STOWARZYSZENIA.
10.nadawanie lub pozbawianie statutu członka HONOROWEGO Stowarzyszenia, 11.rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka,
12.podejmowanie uchwały w spawie zmiany Statutu Stowarzyszenia i jego rozpatrywanie. 13.rozpatrywanie i uchwalanie wysokości nagradzania i ekwiwalentów dla wyróżniających się członków STOWARZYSZENIA .
14.powoływanie oddziałów terenowych/Kół/,nadawanie osobowości prawnej i zawieszanie. 15.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i wyborze komisji likwidacyjnej

&28
Zarząd STOWARZYSZENIA liczy do3- 5 członków i wybiera z pośród siebie Prezesa,

Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu.

&29
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby ,lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Posiedzenia są protokółowane,
2.Prezydium Zarządu kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i obraduje w miarę potrzeb, zgodnie z regulaminem uchwalonym prze Zarząd.

&30

KOMPETENCJE ZARZĄDU:
1.Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz organizacji.

2.kierowanie działalnością STOWARZYSZENIA w oparciu o STATUT i uchwały Walnego Zebrania.
3.zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz funduszami i budżetem, 4.zwoływanie i przygotowanie Walnych zebrań członków STOWARZYSZENIA, 5.opracowanie regulaminów wewnętrznych,

6.przyjmowanie nowych członków, w tym członków w charakterze wolontariatu, 7.wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członkostwa,
8.skreślanie z listy członków STOWARZYSZENIA,
9.wykluczanie członków ze STOWARZYSZENIA,

10.realizacja zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz organów nadzorujących STOWARZYSZENIE.
11.powoływanie i rozwiązywanie terenowych kół STOWARZYSZENIA poza siedzibą, jeśli takie zostaną powołane przez Zarząd,

12.opracowanie regulaminów wewnętrznych działania dla tych kół,
13.sprawowanie nadzoru nad działalnością kół lub nadawać samodzielności prawnej. 14.podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz. 15.zatrudnianie i zwalnianie pracowników do prowadzenia spraw STOWARZYSZENIA, 16.prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z określonymi odrębnymi przepisami
o działalności Osób prawnych.
17. przyjmowanie członków w charakterze wolontariatu, na odrębnych zasadach dotyczących

osób w wieku 16-18 lat.
19.określanie regulaminu wewnętrznego dla członków w charakterze wolontariatu STOWARZYSZENIA.
18.skreślanie i wykluczanie z członkostwa -członków Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z pkt 1-5 &19,

&31
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

liczby członków ZARZĄDU.

&32 1.Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3-5 osób,

2.Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. &33

Do Komisji Rewizyjnej należy :
1.Skontrolowanie raz w roku całokształtu działalności STOWARZYSZENIA ,w szczególności gospodarki finansowej i Zatwierdzenie.
2.Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielanie lub nie udzielaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
oraz żądanie wyjaśnień,

&34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

ROZDZIAŁ V Majątek STOWARZYSZENIA

&35

  1. Majątek STOWARZYSZENIA stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
  2. Na fundusze składają się:
    2.1. Składki członkowskie,
    2.2. Darowizny, dotacje, granty i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, 2.3. Wpływy z działalności statutowej,
    2.4. Wpływy z działalności gospodarczej.

&36

Prowadzenie działalności gospodarczej STOWARZYSZENIA,

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami o prowadzeniu takiej działalności.
2.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia ,służy realizacji zadań statutowych, nie może być przeznaczony w całości do podziału między jego członków.

&37
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych są wymagane podpisy:

1.Prezesa Zarządu STOWARZYSZENIA.
2.Skarbnika Stowarzyszenia,
3.innej osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia, upoważnionej przez Zarząd, 4.dla WAŻNOŚCI spraw organizacyjnych Stowarzyszenia wymagalny jest jeden podpis Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek STOWARZYSZENIA

Zmiana Statutu i rozwiązanie STOWARZYSZENIA

&38
1.Uchwałę o zmianę Statutu Stowarzyszenia lub jego rozwiązania ,podejmuje Walne Zebranie

Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania 2.postanowienia co do liczebności osób biorących udział w głosowaniu stosuje się wg & 25.

&39
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, Walne Zebranie decyduje

o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, sporządzając protokół likwidacyjny.

&40
Niniejszy STATUT wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go przez członków Założycieli

Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i zarejestrowaniu go przez władze rejestrowe.